Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Piątka

Nauka - Zabawa - Przyjaźń

Rekrutacja


Obecnie prowadzimy nabór uzupełniający dzieci na rok szkolny 2020/2021 do klas I - VIII.

Prowadzimy również nabór na rok szkolny 2021/2022 oraz 2022/2023 do klas I - VIII.

Kandydatów zapraszamy na dni otwarte w naszej Szkole, tak abyśmy mogli się poznać i sprawdzić czy Uczeń opanował materiał z zakresu podstawy programowej odpowiedniej dla danej klasy oraz żeby mógł poznać organizację naszej Szkoły, a także przyszłych Nauczycieli i kolegów.

Wszystkie osoby pragnące pozyskać informacje   o prowadzonej przez nas szkole zapraszamy na indywidualne spotkanie informacyjne po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

Szczegółowych informacji o organizacji szkoły, poszczególnych zajęciach, planowanych przedsięwzięciach, kadrze, udziela dyrektor szkoły pod numerem telefonu 510 033 405.

 

Zasady przyjmowania uczniów do
Niepublicznej Szkoły Podstawowej "PIĄTKA" w Olsztynie

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc podania będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. Pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły mają dzieci które uczęszczają do Przedszkola Niepublicznego PROMYCZEK.

Warunkiem rozpoczęcia rekrutacji jest wypełnienie kwestionariusza i złożenie go w sekretariacie Szkoły. Decyzja o przyjęciu dziecka do Szkoły wydawana jest przez Dyrektora Szkoły na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz opinii pedagoga w zakresie gotowości dziecka do podjęcia nauki. Rodzic/Opiekun składa w sekretariacie Szkoły 2 egzemplarze podpisanej umowy o naukę.

Rodzic/Opiekun zobowiązany jest w ciągu 3 dni od złożenia umowy do wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego) w wysokości 400 zł.

Dyrektor zawiadamia telefonicznie lub listownie rodziców o zakończeniu procesu rekrutacji podpisanym egzemplarzem umowy lub wydaje te dokumenty w siedzibie Szkoły za pokwitowaniem.

Po spełnieniu w/w warunków dziecko zostaje wpisane na listę uczniów i proces rekrutacji ulega zakończeniu.

Wpłaty dokonywane są na rachunek bankowy Niepublicznej Szkoły Podstawowej PIĄTKA, o numerze
13 1020 3541 0000 5702 0170 9229 (tytuł płatności: imię i nazwisko dziecka, wpisowe szkoła podstawowa).

 

OPŁATY

Czesne w naszej szkole wynosi 720 zł.

W ramach czesnego zapewniamy:

  • realizację programów nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • opiekę nad dziećmi w godzinach 6.30 - 18.00,
  • całodzienne wyżywienie: śniadanie, obiad, podwieczorek,
  • codziennie zajęcia z języka angielskiego
  • naukę języka hiszpańskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego
  • zajęcia z wychowania fizycznego (basen, lodowisko, tenis),
  • zajęcia z przedsiębiorczości i finansów,
  • zajęcia dodatkowe: koło młodego naukowca, koło matematyczne, koło teatralno – literackie, zajęcia plastyczno – artystyczne, szkolne koła sportowe oraz wiele innych.

Wpisowe – jednorazowo 400 zł. Wpisowe przeznaczone jest na zakup podręczników oraz mundurka szkolnego.

Poniższy formularz pozwoli nam skontaktować się z Państwem i przesłać dodatkowe informacje o naszej szkole.

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych. w celu nawiązywania kontaktu oraz wysyłania materiałów marketingowych oraz aktualnych ofert sprzedaży.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

Co proponujemy

Partnerzy

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.