Fundacja „Radosne dzieci” rozpoczęła swoją działalność w 2015 roku, założycielami fundacji są pedagodzy i psychologowie, którzy pracując na co dzień z dziećmi widzieli ogromną potrzebę wsparcia wyrównywania szans edukacyjnych młodego pokolenia. Od samego początku istnienia fundacji, tworzą ją ludzie pełni pasji, zaangażowani w misję edukowania dzieci i młodzieży, chcący dzielić się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem.Dlatego też celem Fundacji jest dążenie do zapewnienia optymalnych warunków rozwoju i wyrównania szans edukacyjnych dzieciom i młodzieży z regionu Warmii i Mazur.

Chcemy stwarzać dzieciom jak najlepsze warunki do budowania poczucia własnej wartości, rozbudzania ciekawości, rozwijania samodzielności i kreatywności. Szczególnie dbamy o dobro tych dzieci, które mają mniejsze szanse na udany start w dorosłe życie: z małych miejscowości, ze środowisk zaniedbanych ekonomicznie i kulturowo. Chcemy przyczynić się do ukształtowania nowego pokolenia twórczych i ciekawych świata ludzi, którzy w życiu będą kierowali się zasadami tolerancji i solidarności społecznej.

Działamy we współpracy z rodzicami, nauczycielami, organizacjami pozarządowymi, samorządami i instytucjami pomagającymi dzieciom. Upowszechniamy nowoczesne rozwiązania pedagogiczne i wysokie standardy edukacyjne. Nasi pracownicy i wolontariusze to zespół doświadczonych, przygotowanych metodycznie i merytorycznie przez Fundację pedagogów, psychologów, i innych wykwalifikowanych fachowców. Zależy nam na tworzeniu i wspieraniu projektów i programów rozwoju kształtujących dzieci i młodzież, na kształtowaniu talentów dzieci i młodych ludzi tak, aby stawali się liderami, aby wpływali na rzeczywistość.

Naszym zdaniem, edukacja elementarna jest pierwszym ogniwem kształcenia, przygotowującym jednostkę do dalszej, stałej aktywności edukacyjnej. Z tego powodu dokładamy wszelkich starań, aby promować i tworzyć jak najlepsze warunki dla rozwoju dzieci, będąc jednocześnie przekonani o tym, że to właśnie od jakości edukacji najmłodszych zależy rozwój gospodarczy naszego kraju. W związku z powyższym misją Fundacji jest odpowiadanie na niezaspokojone potrzeby społeczne, w tym szczególnie potrzeby edukacyjne poprzez profilaktykę, kompensację, a przede wszystkim edukację realizowaną na terenie województwa.

 

Cele i zadania Fundacji

 1. Wspieranie i promowanie działań edukacyjno – oświatowych w zakresie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży w tym także kształtowanie postaw prospołecznych oraz upowszechnianie wartości ogólnoludzkich.
 2. Wspieranie kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej oraz wszystkich osób pracujących zawodowo lub społecznie z dziećmi i młodzieżą,
 3. Wspierania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności w zakresie wychowania dzieci i młodzieży, kształcenia oraz kształtowania osobowości i pozytywnych postaw obywateli w społeczeństwie
 4. Prowadzenia działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka
 5. Wspierania osób i rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy, w tym przeciwdziałania wykluczaniu społecznemu (izolacji społecznej)
 6. Tworzenie możliwie najlepszych warunków opieki i rozwoju dla dzieci, we współpracy z rodzicami, nauczycielami, władzami lokalnymi, instytucjami odpowiedzialnymi za opiekę, wychowanie i edukację oraz organizacjami pozarządowymi
 7. Promowania i wspierania działań podnoszących znaczenie wysokiej jakości wczesnej edukacji dla kariery życiowej dzieci
 8. Edukacja rodziców w zakresie wychowania i opieki nad dzieckiem
 9. Rozwijanie talentów dzieci i młodzieży w obszarach nauki, muzyki, kultury i sztuki
 10. Wspomaganie rozwoju szkolnictwa niepaństwowego
 11. Promocja aktywnego stylu życia poprzez sporty ruchowe, turystykę i kulturę dzieci, młodzieży i dorosłych
 12. Prowadzenie edukacji pozaszkolnej
 13. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

Napisz do nas

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ”Piątka”

z Oddziałami Dwujęzycznymi

ul.Piłsudskiego 68

10-450 Olsztyn


Tel.:

Sekretariat: 089 614 11 98, 695 118 621

Wicedyrektor 089 614 11 97

Dyrektor Szkoły: 510 033 405

e-mail: kontakt@piatka.olsztyn.pl

 

Opłaty czesnego: nr konta:

13 1020 3541 0000 5702 0170 9229

 

Treść przelewu: Czesne m-c/rok, imię i nazwisko dziecka

 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Polityka prywatności oraz wykorzystania plików Cookies na stronie internetowej Niepublicznej Szkoły Piątka
Akceptuję